Keep thy religion to thyself.

Keep thy religion to thyself.